Pirkšanas un pārdošanas noteikumi

 
 1. Vispārīgie nolikumi
  1. Šie preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi (turpmāk tekstā “Noteikumi”), ir pusēm obligāts juridisks dokuments, kurā tiek noteiktas Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumi, preču iegādes un apmaksas nosacījumi, preču piegādes un atdošanas kārtība, pušu atbildība, kā arī citi ar preču pirkšanu-pārdošanu internetveikalā “www.complius.lt” (turpmāk tekstā “E-veikals”) saistītie nosacījumi.
  2. Pārdevējs patur tiesības jebkurā brīdī mainīt, labot vai papildināt Noteikumus, ņemot vērā tiesību aktu noteiktās prasības. Par jebkāda veida izmaiņām, labojumiem vai papildinājumiem reģistrētie Pircēji tiks informēti e-pastā.
 2. Personas datu aizsardzība
  1. Jebkādai informācijai, kas ir saistīta ar personas datiem un kas tiek piereģistrēta E-veikalā, tiek piemērota personas datu aizsardzības politika, kas noteikta Eiropas Savienības Likumos un citos tiesību aktos.
 3. Pirkšanas-pārdošanas līguma sastādīšanas moments
  1. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu tajā brīdī, kad Pircējs, izvēlējies pērkamo(-ās) preci(-es) un noformējis preču grozu, veic klikšķi uz norādes “Iesniegt pasūtījumu”.
  2. Katrs starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtais pirkšanas-pārdošanas līgums tiek piereģistrēts un uzglabāts E-veikala datu bāzē.
 4. Pircēja tiesības
  1. Pircējam ir tiesības pirkt preces E-veikalā šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.
  2. Pircējam ir tiesības atteikties no preču pirkšanas-pārdošanas līguma, kas noslēgts ar E-veikalu, paziņojot par to Pārdevējam rakstiski (sūtot vēstuli, faksu vai e-pasta vēstuli) ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no preces piegādes dienas.
  3. Noteikumu 4.2. punktā noteiktās tiesības Pircējs var izmantot tikai gadījumā, ja prece netika bojāta vai kopumā nav mainījies tās izskats, kā arī, ja tā netika izmantota.
 5. Pircēja pienākumi
  1. Pircējam jāsamaksā par precēm un jāpieņem tās šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.
  2. Pircējs apņemas neizpaust trešām personām savus pieslēgšanās datus. Ja Pircējs nozaudē pieslēgšanās datus, viņam nekavējoties jāinformē par to Pārdevējs, izmantojot sadaļā “Kontakti” norādītos saziņas līdzekļus.
  3. Ja mainās Pircēja reģistrācijas formā iesniegtie dati, viņam nekavējoties tie jāatjaunina.
  4. Pircējs, izmantojot E-veikalu, apņemas ievērot šos Noteikumus un citus nosacījumus, kas skaidri norādīti internetveikalā, kā arī nepārkāpt Eiropas Savienības tiesību aktus.
 6. Pārdevēja tiesības
  1. Ja Pircējs mēģina kaitēt internetveikala darba stabilitātei un drošībai vai arī pārkāpj savus pienākumus, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez iepriekšējas brīdināšanas ierobežot vai apturēt viņa iespējas izmantot internetveikalu, vai atsevišķos gadījumos pat anulēt Pircēja reģistrāciju.
  2. Rodoties būtiskiem apstākļiem, Pārdevējs drīkst uz laiku vai pilnībā pārtraukt internetveikala darbību, par to iepriekš neinformējot Pircēju.
  3. Pārdevējam ir tiesības bez Pircēja iepriekšējas brīdināšanas anulēt viņa pasūtījumu, ja Pircējs, izvēlējies kādu no Noteikumu 8.2. punktā norādītajiem apmaksas veidiem, nesamaksā par precēm 2 (divu) darba dienu laikā.
 7. Pārdevēja pienākumi
  1. Pārdevējs apņemas saskaņā ar šajos Noteikumos un internetveikalā noteiktajiem nosacījumiem nodrošināt Pircējam iespēju izmanot E-veikala piedāvātos pakalpojumus.
  2. Pārdevējs apņemas cienīt Pircēja privātuma tiesības attiecībā uz viņam piederošo personīgo informāciju, kas norādīta internetveikala reģistrācijas formā, izņemot Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktos gadījumus.
  3. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz viņa norādīto adresi saskaņā ar Noteikumu 9. punktā norādītajiem nosacījumiem.
  4. Ja svarīgu apstākļu dēļ Pārdevējs nespēj piegādāt Pircējam pasūtīto preci, viņš apņemas piedāvāt analogu vai maksimāli savām īpašībām līdzvērtīgu preci. Ja Pircējs atsakās pieņemt analogu vai maksimāli savām īpašībām līdzvērtīgu preci, Pārdevējs apņemas atdot Pircējam samaksāto naudu 2 (divu) darba dienu laikā, ja tika veikta priekšapmaksa.
 8. Preču cenas, apmaksas kārtība un termiņi
  1. Preču cenas internetveikalā un saformētajā pasūtījumā tiek norādītas Eiro valūtā ar PVN.
  2. Pircējs norēķinās par precēm, izmantojot vienu no šiem norēķinu veidiem:
   1. veic apmaksu saskaņā ar iesniegto elektronisko pirkšanas-pārdošanas dokumentu Lietuvas, Latvijas, Igaunijas banku internetbankas sistēmās.
  3. Norēķinoties ar 8.2. punktā norādītajiem apmaksas veidiem, Pircējs apņemas veikt maksājumu 2 (divu) darba dienu laikā, pretējā gadījumā viņš zaudē tiesības paust pretenzijas par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, jo minētajos gadījumos preču sūtījuma formēšana saskaņā ar Pircēja iesniegto pasūtījumu tiek uzsākta tikai saņemot apmaksu par precēm.
 9. Preču piegāde
  1. Pircējs, pasūtot preces, apņemas norādīt preču piegādes vietu, kā arī savu kontaktinformāciju.
  2. Pircējs apņemas pieņemt preces pats. Gadījumā, ja Pircējs nevar preces pieņemt personīgi, bet preces jau ir piegādātas uz norādīto adresi, kā arī ņemot vērā citus Pircēja sniegtos datus, Pircējam nav tiesību paust pretenzijas Pārdevējam par preču piegādi nederīgam subjektam.
  3. Preču piegāde ir maksas pakalpojums. Preces tiek piegādātas, izmantojot kurjerdienestu pakalpojumus:
   1. preču piegādes cena ir atkarīga no preces svara un tiek norādīta atsevišķi katra pasūtījuma laikā.
  4. Pārdevējs apņemas izsūtīt preces Pircējam 2 darba dienu laikā. Šis termiņš netiek piemērots gadījumos, kad Pārdevēja noliktavā nav nepieciešamo preču un Pircējs tiek informēts par viņa pasūtīto preču trūkumu. Papildus Pircējs piekrīt, ka atsevišķos gadījumos piegāde var kavēties neparedzētu, no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Šādos gadījumos Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un saskaņot preču piegādes jautājumus.
  5. Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpumu, ja preces Pircējam tiek piegādātas ar kavēšanos Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.
  6. Preču piegādes laikā Pircējam jābūt kopā ar Pārdevēju vai viņa pilnvarotu pārstāvi un jāpārbauda sūtījuma stāvoklis. Pircējam parakstot faktūrrēķinu (pavadzīmi) vai citu sūtījuma nodošanas-pieņemšanas dokumentu, tiek uzskatīts, ka sūtījums ir nodots atbilstošā stāvoklī. Ievērojot, ka piegādātā sūtījuma iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai kā citādi ārēji bojāts), Pircējam tas jāatzīmē faktūrrēķinā (pavadzīmē) vai citā sūtījuma nodošanas-pieņemšanas dokumentā, turklāt Pārdevēja vai viņa pārstāvja klātbūtnē brīvā formā jāsaraksta arī sūtījuma bojājuma akts. Pircējam neveicot šīs darbības, Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības pret klientu attiecībā uz preču bojājumiem, ja tādi bojājumi būtu radušies iepakojuma bojājumu, kurus Pircējs neatzīmēja iepriekš noteiktajā kārtībā, rezultātā.
  7. Gadījumos, kad, pieņemot preces, Pircējs ievēro, ka sūtījumā nav pareizs preču komplekts vai arī preces nav atbilstošā izmērā, krāsā vai neatbilst pēc citiem parametriem, Pircējam ir nekavējoties par to jāinformē Pārdevējs.
  8. Gadījumā, kad Pircējs, balstoties uz Noteikumu 4.2. punktu, atsakās no pirkšanas-pārdošanas līguma, viņam ir pienākums apmaksāt visus tiešos preču atdošanas Pārdevējam izdevumus, ņemot vērā augstāk iesniegtajā tabulā norādītos transportēšanas izcenojumus. Šo Pārdevēja izdevumu summa tiek aprēķināta no atmaksājamās, Pircējam par preci(-ēm) samaksātās, naudas. Ja ieskaitījums nenosedz visas Pārdevēja prasības, t. i., ja Pārdevēja izdevumi saistībā ar preču atdošanu pārsniedz atdodamās(-o) preces(-ču) vērtību, Pircējs apņemas 15 dienu laikā samaksāt Pārdevējam atlikušo summu.
 10. Preču kvalitātes garantija un atbilstības lietošanai termiņš
  1. Ikvienas E-veikalā pārdodamās preces īpašības vispārīgi tiek norādītas pie katras preces pievienotajā preces aprakstā.
  2. Pārdevējs neatbild par to, ka interneta iepirkšanās centrā esošās preces pēc krāsas, formas vai citiem parametriem atkarībā no Pircēja izmantotā ekrāna īpatnībām var neatbilst reālajam preču izmēram, formām un krāsām.
  3. Pārdevējs konkrētiem preču veidiem piešķir konkrētu laiku spēkā esošu lietu kvalitātes garantiju, kuras konkrētais termiņš un citi nosacījumi tiek norādīti šādu preču aprakstos.
  4. Gadījumā, kad Pārdevējs konkrētiem preču veidiem lietu kvalitātes garantiju nepiešķir, spēkā ir garantija, kas paredzēta attiecīgajos tiesību aktos.
 11. Nekvalitatīvu preču maiņas un atdošanas nosacījumi
  1. Pārdoto preču trūkumi tiek novērsti, nekvalitatīvas preces tiek mainītas vai atdotas atpakaļ, ņemot vērā ministra 2001. gada 29. jūnija likuma Nr. 217 “Par lietu atdošanas un maiņas noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem lietu atdošanas un maiņas noteikumiem.
  2. Atdodot nekvalitatīvu preci, Pārdevējs apņemas pieņemt nekvalitatīvo preci un to apmainīt ar analogu preci. Gadījumā, ja Pārdevējam nav analogas preces, viņš atdod Pircējam par preci samaksāto naudu.
 12. Atbildība
  1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas formā iesniegto datu precizitāti. Ja Pircējs reģistrācijas formā nenorāda precīzus datus, Pārdevējs neatbild par sekām, kas tādēļ radušās.
  2. Pircējs atbild par darbībām, kas veiktas, izmantojot šo internetveikalu.
  3. Pircējs atbild par savu pieslēgšanās datu nodošanu trešām personām. Ja E-veikala sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, pieslēdzoties internetveikalam ar Pircēja pieslēgšanās datiem, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju.
  4. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, kad zaudējumi rodas, Pircējam ignorējot Pārdevēja ieteikumus un savus pienākumus, neiepazīstoties ar šiem Noteikumiem, lai arī šāda iespēja viņam tika dota.
  5. Ja Pārdevēja internetveikalā ir norādes uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai personu tīmekļa vietnēm, Pārdevējs nav atbildīgs par tajās esošo informāciju vai īstenojamo darbību, viņš šīs tīmekļa vietnes neuzrauga, nekontrolē un nepārstāv ne šos uzņēmumus, ne personas.
  6. Rodoties zaudējumiem, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.
 13. Informācijas apmaiņa
  1. Pārdevējs visus paziņojumus Pircējam sūta uz reģistrācijas formā norādīto e-pasta adresi
  2. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus sūta uz Pārdevēja internetveikala sadaļā “Kontakti” norādītajiem saziņas līdzekļiem.
 14. Beigu nolikumi
  1. Šie Noteikumi sastādīti, balstoties uz Eiropas Savienības tiesību aktiem.
  2. Uz šo Noteikumu pamata veidotām attiecībām tiek piemērotas Lietuvas Republikas tiesības.
  3. Visas nesaskaņas, kas radušās saistībā ar šo Noteikumu izpildi, tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja vienoties neizdodas, strīdi tiek risināti Lietuvas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.